Merry Christmas

'HD'에 해당되는 글 4건

  1. 2011.07.20 HDMI vs HD-SDI
  2. 2010.11.22 DVI/HDMI/HD-SDI 의 이해
  3. 2009.12.15 비디오 포맷 속성 샘플링 (1)
  4. 2009.11.16 Edirol VC-50HD & F1

HDMI vs HD-SDI

분류없음 2011.07.20 22:33 |

http://blog.naver.com/msnayana?Redirect=Log&logNo=80110193394
Posted by 5초전
TAG HD, HDMI, SDI

댓글을 달아 주세요


DVI/HDMI 케이블 전송시스템의 구성
http://snp4862.blog.me/140100818411

HDMI HD-SDI신호의 이해
http://blog.naver.com/msnayana?Redirect=Log&logNo=80110193394

Posted by 5초전
TAG DVI, HD, HDMI, SD, SDI

댓글을 달아 주세요
 

포맷

저장해상도

샘플링 깊이

색 샘플링

Aspect Ratio

fps

Field

코덱

전송률(Mbps)

실효 해상도

입/출력 해상도

SD

NTSC

DV

720*480

8bit

4:1:1

0.9091
1.2121

29.97

Lower

DV

25

711*486
(704*480)

720*480

DVCPRO 50

720*480

8bit

4:2:2

0.9091

29.97

Lower

DVCPRO-50

50

711*486

720*480

D1

720*486

10bit

4:2:2

0.9091

29.97

Lower

Uncompress

224

711*486

720*486

PAL

DV

720*576

8bit

4:2:0

1.0926

25

Lower

DV

25

702*576

720*576

DVCPRO 50

720*576

8bit

4:2:2

1.0926

25

Lower

DVCPRO-50

50

702*576

720*576

D1

720*576

10bit

4:2:2

1.0926

25

Upper

Uncompress

224

702*576

720*576

HD

HDV
(720)

1280*720

8bit

4:2:0

1

23.976
25
29.97
59.94

None

HDV
(MPEG-2)

25

1280*720

1280*720

HDV
(1080)

1440*1080

8bit

4:2:0

1.3333

23.976

None

HDV
(MPEG-2)

25

1440*1080

1920*1080

1440*1080

8bit

4:2:0

1.3333

25
29.97

Upper / None

HDV
(MPEG-2)

25

1440*1080

1920*1080

DVCPRO HD
(720)

960*720

8bit

4:2:2

1.3333

59.94

None

DVCPRO-HD

100

960*720

1280*720

DVCPRO HD
(1080)

1280*1080

8bit

4:2:2

1.5

23.976/24

None

DVCPRO-HD

100

1280*1080

1280*720

1280*1080

8bit

4:2:2

1.5

29.97/30

Upper / None

DVCPRO-HD

100

1280*1080

1280*720

1440*1080

8bit

4:2:2

1.3333

25

Upper / None

DVCPRO-HD

100

1440*1080

1280*720

HDCAM

1440*1080

8bit

3:1:1

1.3333

23.976/24

None

HDCAM

140

1440*1080

1920*1080

1440*1080

8bit

3:1:1

1.3333

25
29.97/30

Upper / None

HDCAM

140

1440*1080

1920*1080

HDCAM SR

1280*720

10bit

4:2:2

1

59.94

None

MPEG-4 Studio Profile

440

1920*1080

1920*1080

1920*1080

10bit

4:2:2
4:4:4

1

23.976/24

None

MPEG-4 Studio Profile

440

1920*1080

1920*1080

1920*1080

10bit

4:2:2
4:4:4

1

25
29.97/30

Upper / None

MPEG-4 Studio Profile

440

1920*1080

1920*1080

Posted by 5초전

댓글을 달아 주세요

  1. 비디오포맷 2009.12.18 16:24 신고 Address Modify/Delete Reply

    XDCAM EX 350 / 1080pi 35Mbps

Edirol VC-50HD & F1

분류없음 2009.11.16 23:34 |

HD로 촬영장비 구성시 ...


EDIROL VC-50HD
HD-SDI <-> IEEE1394
HDMI preview

EDIROL F1

1394 HDV/DV/WAV실시간레코딩
LAN내장, PC원격 컨트롤
HD 50mbps 4:2:2  최대
SD 25mbps 최대


http://lib.roland.co.jp/products/en/brochures/res/14751885/7029_Event_Handbook_72.pdf

Posted by 5초전
TAG EDIROL, HD, HDV, SDI, vc-50hd

댓글을 달아 주세요